In de kijker

Zevensterrestraat tijdelijk onderbroken wegens herstellingswerken

Van 14 oktober tot 28 oktober worden hoogdringende herstellingswerken uitgevoerd in de Zevensterrestraat. Tijdens werken in opdracht van Telenet werd een hoogspanningskabel geraakt. De Zevensterrestraat zal hierdoor tijdelijk onderbroken worden.

De schade aan de hoogspanningskabel in de Zevensterrestraat is een gevolg van een aannemer die een onderboring onder de weg uitvoerde in opdracht van Telenet. Daarbij werd op 14 oktober een hoogspanningskabel van Elia geraakt, waardoor er een kortsluiting ontstond. De herstelling dient dan ook hoogdringend te gebeuren en zal plaatsvinden van 14 tot 28 oktober. Het gemeentebestuur doet al het mogelijke om dit tot een minimum te proberen beperken. De bedrijven blijven bereikbaar via de N47, fietsers en voetgangers kunnen de Zevensterrestraat wel nog bereiken via Lokerenbaan.

Asfalteringswerken N47

Op maandag 20 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de N47 (Omleidingsbaan Oost) te Zele. Op verschillende locaties tussen het op- en afrittencomplex van de E17 en de grens met Dendermonde wordt het asfalt vervangen. Doorgaand verkeer blijft mogelijk tussen het complex van de E17 en de Dendermondebaan. Tussen Veldeken en de grens met Dendermonde zal het verkeer richting Dendermonde een omleiding moeten volgen. Op 24 oktober moeten de werken afgerond zijn. Slechte weersomstandigheden kunnen de planning wijzigen.

Verkeerssituatie en omleidingen
- Tussen het op- en afrittencomplex van de E17 en de Dendermondebaan wordt het verkeer in beide richtingen op één rijstrook gebracht.

- Tussen Veldeken en de grens met Dendermonde wordt het verkeer richting Dendermonde omgeleid via Veldeken, N445, N467, N416 en N406. Het verkeer richting Lokeren kan gewoon doorrijden.

Veldeken wordt voor deze omlegging tijdelijk open gesteld op 21 en 22 oktober 2014.

- Fietsers richting Dendermonde volgen een omleiding via de Pieter Gorusstraat en de Dijkstraat.

Opening De Wiek in zicht

Tijdens het weekend van 8 tot 10 november zal het gloednieuwe gemeenschapscentrum De Wiek officieel haar deuren openen.

Het feestelijk openingsweekend zit goed gevuld en bevat naast rondleidingen ook tal van verrassende en boeiende activiteiten. Ook de Zeelse Kunstkringen Were Di en Kunst Nu en de Academie voor Beeldende Kunsten zullen alom aanwezig zijn. Zij organiseren een groepstentoonstelling tijdens het openingsweekend.

Ontdek nog veel meer informatie over het openingsweekend en de programmatie van De Wiek op de nieuwe website www.dewiek.be!

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: u krijgt dezelfde premie, enkel later.

Wat verandert er?
- De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering die u vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. U doet uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw premie, ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij uw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt u dan in 3 schijven toegekend.
- De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering en de werken waarvoor u deze kunt aanvragen, blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie. Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt uitbetaald, wijzigt voor de aanvragen vanaf 1 november 2014.
- Indien u van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. U houdt uw facturen bij en dient dan in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen.

Meer informatie op http://www.wonenvlaanderen.be/ of bij de dienst Huisvesting (052 / 45 98 36).

Gemeente Zele zoekt ideeën voor groene stroom in centrum

In het beleidsplan van de gemeente is de intentie voor het creëren van een ’groene stroom‘ geformuleerd. Het gemeentebestuur wil deze groene stroom tot stand brengen om het centrum van de gemeente Zele te verfraaien.

 

De ’stroom‘ staat voor samenhang, continuïteit. Groen staat voor duurzaamheid, een aantrekkelijker beeld, een hogere belevingswaarde. Het gemeentebestuur wil een proces van visievorming op gang brengen en schakelt hiervoor een extern studiebureau in.  Het studiebureau Blauwdruk heeft ervaring in stadsontwikkeling op het niveau van een middelgrote gemeente en zal onder andere de Zandberg, Kouter en het marktplein een make-over geven. We willen de Zeelse inwoners, horeca en verenigingen mee betrekken in het proces om de centrumstraten en de omgeving van het gemeentehuis aantrekkelijker te maken. Daarom roepen we jullie op om zoveel mogelijk ideeën aan te brengen voor deze 'groene stroom' zodat we het centrum gezelliger en aangenamer kunnen maken.

Ideeën kunnen gericht worden aan de dienst lokale economie via economie@zele.be.

 

Met Super Sim naar school! 

Geen enkel kind wordt met een handleiding geboren. Of je nu als ouder zeker bent van je stuk of niet, af en toe zal er een moment komen waar je niet volledig op voorbereid bent, want zo zijn kinderen: een vat vol verrassingen.

We zijn er zeker van: jij bent een mama of een papa uit de duizend, maar een goed geïnformeerde mama of papa, die is minstens het dubbele waard. Vandaar dat wij je willen uitnodigen op ons voorschools traject ’samen met mama, papa, oma en opa op weg naar school‘.

We organiseren 6-maandelijks een traject waarvoor de ouders van elk kind in Zele tussen 2 en 2,5 jaar worden aangesproken We organiseren het nu reeds voor de achtste maal. In een aantal infosessies maken we je wegwijs in de wondere wereld van jouw kind. Alle gezinnen met kinderen geboren tussen maart 2012 en augustus 2012 mogen binnenkort een huisbezoek ontvangen van één van de medewerkers van de dienst samenleving.

Het programma loopt van 24 september tot en met 12 november 2014.
Klik hier voor het programma en meer info.

Nieuwe wet ter bestrijding van seksisme

Op 3 augustus 2014 is er een nieuwe wet ter bestrijding van seksisme in werking getreden: voortaan kan elk gebaar of elke handeling waarbij een persoon zwaar en openlijk geminacht wordt omwille van zijn/haar geslacht, leiden tot een verschijning voor de strafrechtbank, die een gevangenisstraf van één maand tot één jaar en/of een boete van 50 tot 1000 euro kan uitspreken. België is zo het eerste land dat een duidelijke ondersteuning biedt aan slachtoffers van seksisme. Klik hier voor meer informatie. 

Changemakers maken leuke rapclip

Changemakers, een project onder leiding van het minderhedenforum bracht jongeren uit het Waasland samen om hen een stem te geven.

In samenwerking met straathoekwerk Zele hebben deze jongeren een rapclip gemaakt waarin ze hun visie op onze samenleving laten horen.

Klik hier voor het resultaat!

E-boeken in de bib

Nu ook in de bib van Zele: vanaf 14 mei kan je e-boeken uitlenen in de bib.
Voor alle info kan je je wenden tot de openbare bibliotheek. Bekijk hier het animatiefilmpje!

Gemeente Zele tegen inplanting windturbines

Tot 16 mei loopt er een openbaar onderzoek over de inplanting van twee windturbines in de omgeving van de Keltenlaan en de Kalvariestraat. Bezwaren kunnen ingediend worden bij het gemeentebestuur. Dit project is geen initiatief van het gemeentebestuur, maar van twee privé-bedrijven: Nimby Projects bvba en EDF Luminus nv.

Op de gemeenteraad van 24 april hebben de raadsleden unaniem aaangegeven dat de locatie niet geschikt is voor het plaatsen van de windturbines. De geplande windturbines liggen te dicht bij de woonkernen Veldeken en Dijk. Het gemeentebestuur zal dan ook een negatief advies uitspreken en alle middelen aanwenden om het project tegen te gaan, maar beschikt niet over een beslissingsrecht.

Zele neemt deel aan 'Schone Kleren Campagne'

Het werkliedenpersoneel van het gemeentebestuur Zele draagt niet zomaar eender welke kledij. Het gemeentebestuur koopt enkel kledij aan met respect voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers die de kledij produceren. Dit kadert in de deelname van de gemeente Zele aan de 'Schone Kleren Campagne'.

De Schone Kleren Campagne ijvert voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Dit is een wereldwijd probleem dat een internationale aanpak vraagt.
Meer info vind je hier.

Nieuwe uurregeling dienst huisvesting

Vanaf 1 april 2014 geldt een nieuwe uurregeling op de dienst huisvesting. Onze huisvestingsambtenaar is beschikbaar op volgende momenten:
- Elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
- Maandagavond tussen 17u30 en 19u30

Toegangsweg verkaveling Smeiersberg

De toegangsweg van de verkaveling Smeiersberg is sinds kort opengesteld voor het verkeer langs de kant van de Gentsesteenweg (éénrichtingsstraat).   

De Watergroep - Nieuw drinkwatertarief

Vanaf 1 januari 2014 hanteert De Watergroep in de provinciale directie Oost-Vlaanderen een nieuw drinkwatertarief van 2,12 euro/m3 en een vaste jaarlijkse vergoeding van 53,19 euro.

Meer informatie en enkele nuttige wintertips vindt u hier.

Inzameling landbouwfolies

Periode 1: van 28 april 2014 tot 16 juni 2014
Periode 2: van 13 oktober 2014 tot 7 november 2014

Landbouwfolies kunnen tegen betaling (0,10 euro per kg, excl. BTW) aangeleverd worden op de site van IDM in de Moortelstraat 16 te Lokeren (industriezone E17/2).
De folies moeten beantwoorden aan volgende voorwaarden:

- De folies moeten dik en homogeen zijn (volledig zwart, zwart boven en wit aan de onderkant, volledig transparant of volledig wit). Voederzakken, afdekfolie van voederputten, krimpfolie op inleghooi en hooibalen worden eveneens aanvaard.

- De folies moeten volledig proper zijn en mogen geen vreemde bestanddelen bevatten (m.a.w. ze moeten veeg- of bezemschoon zijn)

- Andere folies mogen niet vermengd worden met de landbouwfolies

- De folies moeten bij het aanleveren worden ontdaan van alle bindmiddelen (zoals touwen, enz.)

Mo-Clean

is reeds sinds oktober 2013 actief in Zele met het uitbaten van een fietspunt aan het station. Lees hier meer info.

Dienst bevolking levert biometrische reispaspoorten af

De gemeente Zele startte op dinsdag 14 januari 2014 met de uitreiking van nieuwe biometrische paspoorten. Deze bevatten persoonlijke data zoals vingerafdrukken en zijn gemaakt om fraude en manipulatie tegen te gaan. In een eerste fase gaat het enkel om de reispaspoorten voor Belgen en om elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen van niet EU-landen. De biometrische paspoorten worden aangemaakt met behulp van een fotoscanner, een toestel om vingerafdrukken te nemen, een signature pad (om de handtekening te registreren) en een documentlezer.
De aanvrager moet wel nog altijd een pasfoto meebrengen. Deze wordt dan ter plaatse ingescand.
Opgelet : Hiervoor gelden er wel strengere normen bij de beoordeling van de pasfoto’s. Lees dus zeker de infobundel.
De leveringstermijnen blijven ongewijzigd.
Meer informatie in verband met het reispaspoort kan u terugvinden op www.zele.be/Reispaspoort.html

Nieuwe richtlijnen voor alle subsidies socio- culturele verenigingen

Vanaf 1 januari ‘14 kunnen socio-culturele verenigingen enkel nog gemeentelijke subsidies aanvragen indien men aansluit bij een gemeentelijke adviesraad.
Om door de gemeentelijke cultuurraad erkend te worden moeten de verenigingen voldoen aan de voorwaarden die vastgelegd zijn in de statuten van de cultuurraad. Dit houdt in dat zij :
• activiteiten uitoefenen die behoren tot de sociaal culturele ontplooiing van de bevolking
• Hun zetel hebben in de gemeente Zele
• Jaarlijks een verslag indienen over hun werking en bestuur op de daartoe ter beschikking gestelde formulieren.

Indien uw vereniging lidmaatschap overweegt kan u contact opnemen met de gemeentelijke cultuurdienst, Veroniek De Leenheer, voor verder informatie.

Nieuwe openingsuren vanaf 1 feburari 2014

Maandag: 9 uur tot 12 uur / 14 uur tot 19u30
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur
Woensdag: 9 uur tot 12 uur
Donderdag: 9 uur – 12 uur / 14 uur tot 18 uur
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur

Nieuw dienstreglement bibliotheek

Het dienstreglement van de bibliotheek werd aangepast en gaat in vanaf 1/1/2014:
-Er werden een aantal aanpassingen gedaan in het kader van het gebruik van de EIK als lenerspas, het zelfscansysteem en de betaalautomaat, gratis WIFI en gebruik van internet in de bibliotheek.
-Elke lener kan nu meer materialen uitlenen per kaart (van 10 naar 20 items) .
-De tarieven (leengeld, boetes, etc…) werden aangepast na vergelijking met de omliggende bibliotheken; het lidmaatschap en het uitlenen van boeken blijven gratis.